Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

Privacyregelement

  • Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een patiënten dossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.
  • Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:
  • Uw behandelend therapeut heeft toegang tot uw dossier, hiervoor geldt geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
  • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
  • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
  • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.